MAMY
Mikkelin Anime ja Manga Yhdistys ry


MAMY Mikkelin Anime ja Manga Yhdistys on hyväksytty yhdistysrekisteriin 25.10.2007

MAMY ry:n hallitus (2017-2018)


"Steve" Elizaveta Zolnerovits ~ puheenjohtaja
Akusti Lehtinen ~ varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, avaintenhaltija
Annika Böök ~ sihteeri
Risto Ruuskanen ~ hallituksen jäsen, nettisivujen päivitys
Teemu Hamunen ~ hallituksen jäsen

Uusi hallitus on valittu MAMY ry:n kevätkokouksessa 20.01.2018.


MAMY ry:n säännöt


1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikkakunta ja kieli

Yhdistyksen nimi on MAMY Mikkelin Anime ja Manga Yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikkakunta on Mikkeli ja virallinen kieli suomi. Yhdistys voi käyttää toiminnassaan myös epävirallista lyhennettä MAMY.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on pääasiallisesti yhdistää japanilaisen animen (animaation), mangan (sarjakuvan) ja japanilaisen kulttuurin harrastajia Mikkelissä ja sen lähialueilla tarjoamalla ja kehittämällä harrastusmahdollisuuksia, sekä edistää animen, mangan ja japanilaisen kulttuurin tuntemusta kotipaikkakunnallaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kokoontuu säännöllisesti Mikkelin alueella, järjestää animeen ja mangaan liittyviä harrastustilaisuuksia sekä kulttuuritilaisuuksia, harjoittaa tioedotus- ja julkaisutoimintaa sekä ylläpitää Internet-sivustoa. Yhdistys voi lisäksi osallistua japanilaista anime- ja mangaharrastusta sivuaviin tapahtumiin ja olla yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään kertaluontoisen liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun, ja voi halutessaan periä järjestämistään illanvietoista ja huvitilaisuuksista pienimuotoisen osallistumismaksun. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan myös arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys on poliittisesti, aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, voittoa tavoittelematon yhdistys.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa aihepiiristä kiinnostunut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Alle 13 -vuotiailta tarvitaan myös vanhempien kirjallinen suostumus.

Liittyäkseen tulee henkilön täyttää jäsenhakemus, jonka hallitus hyväksyy. Jäsenehdokkaan on maksettava liittymismaksu tullakseen jäseneksi.

Yhdistys pitää kaikista jäsenistään luetteloa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikkja yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Mikäli yhdistyksen jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta 12 kuukauden kuluttua sen erääntymisestä voi hallitus katsoa jäsenen eronneeksi.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja vähintään kolme (3), mutta enintään seitsemän (7) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus voi lisäksi valita keskuudestaan muita tarvittavia toimihenkilöitä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja. Hallitus voi määrätä nimenkirjoitusoikeuden tarvittaessa myös yhdelle (1) muulle hallituksen jäsenelle kirjoitettavaksi yksin.

8 § Toimikunnat ja –henkilöt

Yhdistyksen hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa alaisuudessaan toimivia toimikuntia tai toimihenkilöitä. Tällöin on myös määrättävä niiden toimikausien pituudet, kuitenkin enintään kalenterivuodeksi.

9 § Luottamustoimesta vapauttaminen

Perustellusta syystä voi yhdistyksen kokous vapauttaa luottamustoimihenkilön kesken toimikauttaan, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta.

Vapautetun tai vapautettujen tilalle tulee valita samassa yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen tai uudet jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

10 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on toimitettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 § Vuosikokous

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kokouksesta ilmoitetaa yhdistyksen Internet-sivuilla, ja lisäksi kokouskutsu lähetetään jäsenille sähköpostitse.

13 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. kokouksen päättäminen


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet

6. valitaan yksi (1) tai kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi (1) tai kaksi (2) tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9. kokouksen päättäminen


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Yhdistyksen säännöt päivitetty 13.04.2012.